Stanovy


Stanovy spolku „ARMOVÉ z. s.“
 

Čl. 1
Název a sídlo

ARMOVÉ z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Ústí nad Labem.
Spolek sídlí na adrese Masarykova 539/352, 400 01 Ústí nad Labem.

 

Čl. 2

Charakter sdružení
 

Spolek Armové z. s. je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje společný zájem. Spolek vzniká v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.
 

Čl. 3

Základní cíle spolku
 

Základními cíli spolku jsou zejména:

- podpora fotbalového klubu FK Ústí nad Labem
- podpora aktivit proti násilí
- podpora aktivit proti projevům rasové nesnášenlivosti na zápasech FK Ústí nad Labem
- prosazování, podpora a propagace všech principů občanské společnosti
- podpora kulturního oživení veřejného prostoru městského stadionu Ústí nad Labem
- podpora prosazování širší účasti široké veřejnosti na domácích a venkovních zápasech FK Ústí nad Labem

 

Čl. 4

Vedlejší činnosti spolku
 

Vedlejší činností spolku je zejména:

- pořádání turnajů v kopané, koncertů, turistických výletů a dalších kulturních akcí pro veřejnost
- uchovávání památky pana Jakuba Polaty
- ochrana přírody a krajiny, kulturních a historických památek v okolí města Ústí nad Labem
- organizování kampaní a petičních aktivit
- účast ve správních i jiných řízeních
- informační, propagační a popularizační činnost na podporu FK  Ústí nad Labem

 

Čl. 5

Členství ve spolku
 

1. Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a také je dodržuje. Členem spolku mohou být osoby starší 18 let.
Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky, a to:
- Nadpoloviční většinou všech přítomných na nejbližším zasedání výkonné rady spolku
- Dvoutřetinovou většinou všech členů spolku hlasováním per rollam. Hlasování per rollam probíhá e-mailem nebo pomocí webového systému, pokud je zajištěna srovnatelná nebo vyšší důvěryhodnost a prokazatelnost, jako u hlasování emailem. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledek hlasování nejpozději do 5 kalendářních dnů po skončení hlasování. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze rady spolku.
Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické a právnické osoby čestnými členy spolku. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Titul čestný člen je udělován nadpolovičním rozhodnutím valné hromady a lze jej udělit žijící osobě nebo in memoriam.

2. Člen spolku – fyzická osoba má právo:
- Účastnit se jednání valné hromady a výkonné rady spolku
- Hlasovat při jednání orgánů spolku, jichž je členem
- Volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů
- Předkládat návrhy, podněty a připomínky zvoleným orgánům spolku
- Podílet se na všech formách činnosti spolku
Člen spolku – právnická osoba má právo:
- Prostřednictvím svých zástupců v přiměřeném počtu (max. 2 členové na jednání) se účastnit jednání valné hromady a výkonné rady spolku
- Prostřednictvím jednoho určeného zástupce volit orgány spolku
- Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
- Podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má za povinnosti:
- Dodržovat stanovy
- Plnit usnesení orgánů spolku
- Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
- Účastnit se jednání orgánů spolku, jichž je členem a přispívat ke zlepšení jejich výsledků

4. Členství ve spolku zaniká:
- Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výkonné radě spolkuV
- v případě nezaplacení členského příspěvku v daném kalendářním roce je členství automaticky pozastaveno až do konání nejbližší valné hromady. Pokud nedojde k zaplacení dlužné částky členského příspěvku ani do začátku zasedání nejbližší valné hromady, členství k tomuto dni zaniká. Pokud k zaplacení uvedeného členského příspěvku dojde, členství je automaticky obnoveno. Součástí pozvánky na první valnou hromadu v kalendářním roce je i upozornění členům s pozastaveným členstvím. Pozastavené členství znamená, že člen nemůže hlasovat, volit orgány spolku a být do těchto orgánů volen

- Úmrtím člena spolku – fyzické osoby

- Zánikem člena spolku – právnické osoby

- Zánikem spolku

- Vyloučením člena spolku valnou hromadou členů spolku. K vyloučení dochází po diskuzi hlasováním valné hromady nebo po diskuzi hlasováním per rollam. Předseda spolku vyloučení do 8 dnů oznámí vyloučenému členovi, a to včetně odůvodnění, které je založeno na diskuzi vedené před hlasováním o vyloučení.

- Čestné členství ve spolku zaniká: doručením oznámení čestného člena o tom, že vystupuje, výkonné radě spolku, zánikem spolku, vyloučením čestného člena valnou hromadou členů spolku. K vyloučení dochází po diskuzi hlasováním valné hromady. Předseda spolku vyloučení do 8 dnů oznámí vyloučenému čestnému členovi, a to včetně odůvodnění, které se zakládá na diskuzi vedené před hlasováním o vyloučení. Čestné členství udělené in memoriam, může zaniknout pouze zánikem spolku. 

5. Vypořádání všech závazků
-Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství

 

Čl. 6

Organizační struktura

- Valná hromada
- Výkonná rada
- Předseda a místopředseda

Valná hromada:
Je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda spolku. Předseda nebo místopředseda valnou hromadu svolává také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku nebo výkonná rada spolku, a to nejpozději do 14 - ti dnů od doručení písemné žádosti, která musí být podepsána oprávněnými osobami, jež takto jednají. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů. Valná hromada je usnášení schopna pouze tehdy, je – li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Není – li do 30 – ti minut po termínu stanoveném pozvánkou přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je valná hromada usnášení schopna při účasti alespoň 1/4 celkového počtu členů spolku, minimálně však 3 osob. Program zasedání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání valné hromady je publikován všem členům spolku.

Valná hromada má následující pravomoci:
- Určuje počet členů výkonné rady, jejich počet však nesmí klesnout pod 3 osoby
- Volí výkonnou radu – předsedu, místopředsedu a další členy, funkční období volených orgánů je dvouleté
- Doplňuje a mění stanovy spolku
- Stanovuje výši členských příspěvků
- Schvaluje návrh rozpočtu spolku předkládaný výkonným výborem
- Schvaluje zprávu o činnosti spolku předkládanou výkonnou radou a účetní uzávěrku za předešlý rok
- Určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období
- Rozhoduje o případných sporech o dodržování stanov a usnesení valné hromady či výkonné rady
- Volí čestné členy spolku
- Rozhoduje o vyloučení člena
- Rozhoduje o zániku spolku
- Stanovuje procedury, které nejsou upraveny stanovami

Výkonná rada:
Řídí spolek mezi jednotlivými jednáními valné hromady. Výkonnou radu tvoří předseda a místopředseda spolku a ostatní členové jmenovaní valnou hromadou. Výkonná rada se schází podle aktuálních potřeb. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena výkonné rady. V případě nepřítomnosti předsedy svolává schůzi kdokoliv ze členů výkonné rady. Zasedání výkonné rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti kdokoliv ze členů výkonné rady. Jednání výkonné rady jsou přístupná ostatním členům spolku, o datu konání schůze jsou členové informováni alespoň s 2 – denním předstihem. Výkonná rada je usnášení schopná, pokud je na její řádné schůzi přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí přijímá dosažením konsensu nebo hlasováním prostou většinou přítomných členů výkonné rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Výkonná rada bere na vědomí názory přítomných členů spolku. Z jednání výkonné rady je pořizován zápis, který je zpřístupněn všem členům spolku.

Výkonná rada:
- Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci valné hromady
- Připravuje jednání valné hromady
- Kontroluje činnost předsedy a dalších členů spolku

Předseda a místopředseda:
Předseda je zástupcem spolku, jedná jeho jménem, řídí a koordinuje činnost spolku.
Předseda a místopředseda vykonávají své funkce zpravidla osobně, v případě potřeby mohou výkonem konkrétní věci pověřit jiného člena spolku.
Předseda svolává a řídí valnou hromadu a schůze výkonné rady.
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně, avšak v souladu s usnesením výkonné rady.

 

Čl. 7

Hospodaření spolku
 

- Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů
- Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou
- K zajištění běžného hospodaření k nakládání s majetkem do výše 5 000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výkonná rada z členů spolku pokladníka
- Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů uvedených v čl. 3 a čl. 4 stanov spolku
- V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům zaniklého spolku. Jestliže nebude tento subjekt nalezen do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení
 

- Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy
- Tyto stanovy byly schváleny a přijaty ustavující valnou hromadou spolku dne 5. února 2014.